Mellan Mymo AB, org 556943-2890, med adress Erik Dahlbergsgatan 11A, 411 26 Göteborg, (nedan ”Mymo”), och Kunden (Mymo AB och Kunden, var för sig ”Part”, gemensamt ”Parterna”), har avtal om tillhandahållande av Mymo AddOns på nedanstående avtalsvillkor (”Huvudavtalet”) ingåtts.

1. Definitioner
1.1 Om inte annat anges särskilt gäller, utöver vad som framgår av bilagorna 1-2, dessa definitioner för Avtalet.
Användare De användare som av Kunden eller Tredje Man till Mymo vid var tid anmälts som behöriga att nyttja Tjänsten.
Applikationen Det av Mymo ägda gränssnittet med därtill valda Moduler för användning av Tjänsten enligt Specifikationen.
Enhet Avser fordon eller motsvarande som är registrerat i Tjänsten.
Kundens data Avser bland annat data såsom taggar och filer som ansamlats genom Applikationen och av Användare inom ramen för Tjänsten samt vad som framgår av Avtalet samt resultatet av Mymos behandling av data.
Moduler Avser den tilläggsfunktionalitet som vid var tid tillhandahålls av Mymo inom ramen för Applikationen efter beställning av Kunden.
2. Åtagande
2.1 Mymo åtar sig genom Avtalet att till Kunden leverera Tjänsten vilken möjliggör hantering, lagring och delning av data. Tjänsten tillhandahålls genom (i) en varaktigt internetbaserad tjänst, (ii) Applikation och (iii) serverutrymme för lagring.
2.2 Mymo ska utföra sina uppgifter på ett fackmannamässigt sätt.
2.3 Kunden förbinder sig att nyttja Tjänsten på de villkor som framgår av Avtalet.
2.4 För att Mymo ska kunna utföra sina åtaganden enligt Avtalet ska Kunden ansvara för följande:
a) Kunden ska lämna uppgifter för Mymos arbete vid uppstarten av Tjänsten, granska handlingar och meddela beslut samt i övrigt fortlöpande lämna de upplysningar som är nödvändiga för att Mymo ska kunna genomföra sina åtaganden enligt Avtalet,
b) Kunden ansvarar för kommunikationen mellan Kunden och Anslutningspunkten samt för att Kunden innehar webbläsare med närverksanslutning för nyttjande av Tjänsten. Med Anslutningspunkt avses den punkt eller de punkter där Mymo ansluter Tjänsten till ett allmänt elektroniskt kommunikationsnät, om inget annat har avtalats,
c) Kunden ansvarar för fel eller brist i Kundens Programvara. Med Kundens avses den programvara som ägs av Kunden eller som Kunden har rätt att nyttja enligt licensavtal och som används i Tjänsten,
d) Kunden ska tillse (i) att Kundens Data är fritt från virus, trojaner, maskar eller annan skadlig programvara eller kod, (ii) att Kundens Data är i överenskommet format, samt (iii) att Kundens Data på annat sätt inte kan skada eller inverka negativt på Mymos system eller Tjänsten,
e) Kunden ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Mymo tillhandahåller för tillgång till Tjänsten, hanteras med sekretess i enlighet med punkten 17. Kunden ska omedelbart meddela Mymo för det fall obehörig fått kunskap om information enligt denna punkt.
2.5 Avtalet innefattar detta dokument, ”Huvudavtalet”, och Bilaga 1, Funktionsbeskrivning Applikation
Om det skulle förekomma innehållsmässiga motstridigheter mellan ovanstående avtalsdokument, gäller Huvudavtalet framför bilagan.
3. Tjänsten
3.1 Mymo åtar sig att tillhandahålla Tjänsten på de villkor och med den funktionalitet som följer av Avtalet.
3.2 Mymo får anlita underleverantör för fullgörande av Tjänsten och andra åtaganden enligt Avtalet. Mymo ansvarar för underleverantörs arbete som om arbetet utförts av Mymo själv.
3.3 Mymo får tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten från annat land under förutsättning att Mymo i övrigt uppfyller villkoren i Avtalet.
3.4 Mymo får utan föregående underrättelse till Kunden företa ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls, som skäligen inte innebär olägenhet för Kunden. Mymo får företa andra ändringar i Tjänsten eller hur Tjänsten tillhandahålls tre (3) månader efter det att Kunden underrättats därom. Kunden äger då rätt att senast vid ändringens ikraftträdande säga upp Tjänsten till upphörande vid dagen för förändringens ikraftträdande eller till den senare dag som anges i uppsägningen dock senast tre (3) månader från förändringens ikraftträdande. Mymos förändringar får inte strida mot överenskomna krav för Tjänsten.
3.5 Mymo ska under Avtalstiden införa nya uppdateringar/versioner avseende Tjänsten i den utsträckning detta är nödvändigt för Tjänstens upprätthållande. Mymo ska inom skälig tid informera Kunden om sådana uppdateringar/versioner.
4. Tillgänglighet
4.1 Mymo strävar efter att under kontorstid ha en tillgänglighet för Tjänsten uppgående till 98.5% av tiden.
5. Begränsning av åtkomst till Tjänsten
5.1 För det fall tillhandahållandet av Tjänsten medför skada eller risk för skada för Mymo äger Mymo rätt att stänga av eller begränsa åtkomsten till Tjänsten. Mymo får i samband därmed inte vidta åtgärder på annat sätt än vad som är försvarligt efter omständigheterna. Kunden ska snarast möjligt underrättas om begränsning av åtkomsten till Tjänsten.
5.2 Mymo äger vidare rätt att begränsa åtkomsten till Tjänsten för Användare som lämnat information i strid med gällande lagstiftning. Kunden ska underrättas om Mymos nyttjande av denna rätt.
6. Hosting
6.1 Mymo tillhandahåller hosting av Tjänsten på ett säkert serverutrymme med redundans och regelbunden backup av Kundens Data.
7. Kundens Data
7.1 I förhållandet mellan Kunden och Mymo har Kunden samtliga rättigheter till Kundens Data.
7.2 Kunden äger rätt att dela Kundens Data med Tredje Man genom och inom Applikationen. Med Tredje Man avses sådan juridisk eller fysisk person som är ansluten till Tjänsten enligt separat avtal med Mymo. Kunden är medveten om att all delning av Kundens Data sker på Kunden risk. Det ankommer på Kunden att vidta åtgärder för att säkerställa att Tredje Mans hantering av Kundens Data sker i enlighet med Kunden instruktioner.
7.3 För delning av Kundens Data inom Applikationen krävs att Kunden med Tredje Man träffar avtal om behörighet.
7.4 Oaktat vad som framgår av sekretessåtagandet enligt punkten 17 i Avtalet, medger Kunden rätt för Mymo att delge till Tredje Man som ansluter sig till Tjänsten enligt separat avtal att Kunden är Användare av Tjänsten.
7.5 Kunden ansvarar, och ska hålla Mymo skadelös, för att Kundens Data som hanteras inom Tjänsten inte gör intrång i tredje parts rätt eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning.
7.6 Mymo åtar sig att snarast informera Kunden om Tredje Man som anslutit sig till Tjänsten och som Kunden rimligen kan ha intresse av att dela Kundens Data med.
8. Kundens användning av Tjänsten
8.1 För varje enskild ansluten Användare eller Enhet till Tjänsten som tillhandahålls Kunden av Mymo, erhåller Kunden genom Avtalet en icke-exklusiv licens att nyttja Tjänsten i Kundens verksamhet. Således äger inte Kunden rätt att modifiera, kopiera, sublicensiera eller överlåta licenser på annat sätt än som uttryckligen följer av Avtalet.
8.2 Inget i Avtalet gör så att rättigheter tillhörande Mymo överförs till Kunden.
8.3 Kunden äger inte rätt att upplåta Tjänsten eller överlåta eller sublicensiera licens som tillkommer dem enligt Avtalet till tredje part utan Mymos skriftliga medgivande därom. Oaktat sådant förbud äger Kunden fritt överlåta licens till koncernbolag, dock villkorat av att sådant koncernbolag skriftligen tillträder ett avtal motsvarande Avtalet med Mymo och att sådant koncernbolag inte upplåter Tjänsten eller överlåter eller sublicensierar licens till tredje part.
8.4 Kunden är ansvarig för att ange vilka som är behöriga att använda Tjänsten. Kunden ska omedelbart meddela Mymo om en Användare inte längre är behörig att ha tillgång till Tjänsten. Kunden ansvarar för Användares nyttjande av Tjänsten.
8.5 Kunden är skyldig att följa av Mymo lämnade instruktioner om Tjänstens användande.
9. Immateriella rättigheter
9.1 Mymo har samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten samt däri ingående programvaror.
9.2 Mymo ansvarar för att Kundens nyttjande av Tjänsten inte kränker annans upphovs-, patent- eller annan immateriell rättighet. Mymo ska hålla Kunden skadelös för intrång i tredje parts rättigheter avseende Tjänsten. Om tredje part gör gällande att nyttjande av Tjänsten strider mot tredje parts rättigheter, ska Mymo ansvara för att nödvändiga rättigheter erhålls eller att annan programvara anskaffas utan omkostander och med så lite driftstörning som möjligt för Kunden. Utöver vad som anges i denna punkt har Mymo inget ansvar gentemot Kunden till följd av intrång i tredje parts immateriella rättigheter.
10. Intrång
10.1 Om krav riktas eller talan förs mot Kunden eller Användare om intrång i patent, upphovsrätt eller annan rätt tillhörande tredje part på grund av användningen av mjukvara som licensierats enligt punkt 8.1 ovan ska punkten 9.2 gälla. Kunden ska omedelbart då sådant krav riktas eller talan förs mot Kunden meddela Mymo om kravet eller talan. Mymos ansvar för intrång ska i alla avseenden vara begränsat till direkt skada och till ett belopp motsvarande nedsättning av den ersättning Kunden haft att erlägga i licensavgifter under den tid som Mymo inte kunnat tillhandahålla Tjänsten till Kunden.
10.2 Om Kunde inte omedelbart då sådant krav riktas eller talan förs mot Kunden meddelar Mymo om kravet eller talan ska Kunden ersätta Mymo den skada underlåtenheten medfört.
11. Särskilt om Applikationen
11.1 Kunden äger inte rätt att modifiera, överlåta eller sublicensiera Applikationen, helt eller delvis, och inte heller rätt att, för egen del eller genom annan, förfoga över, dekompiliera eller utföra s.k. reverse engineering av Applikationen.
11.2 Mymo ansvarar för fel i Applikationen. Med fel enligt denna punkt avses avvikelser från av Mymo angiven specifikation avseende Applikationen enligt Bilaga 1 som väsentligen påverkar funktionaliteten i Applikationen. Kunden ska inom skälig tid från det att felet visat sig skriftligen upplysa Mymo därom. Kunden ska därvid ange och vid behov visa hur felet yttrar sig. Avhjälpande av fel sker genom rättelse eller genom anvisning om kringgående av felet. Upplyses Mymo inte på angivet sätt förlorar Kunden sin möjlighet att åberopa felet.
11.3 Mymos ansvar för fel i Applikationen och för skada i anledning av intrång är begränsat till vad som framgår av punkt 10 och punkt 14.
11.4 Kunden har vidare, om Kunden inte kunnat nyttja Tjänsten i väsentliga avseenden till följd av fel i Tjänsten som orsakats av Mymo, rätt att för perioden anmälan av felet och under den tid bristen föreligger, erhålla en skälig nedsättning av avgiften som hänför sig till Tjänsten.
11.5 Kunden har endast rätt att göra gällande påföljder enligt punkt 11.4 endast om Kunden givit Mymo skriftligt meddelande där om senast 90 dagar efter att Kunden märkt, eller bort märka grunden för kravet.
11.6 Oaktat ovanstående ansvarar Mymo inte för fel som är utan betydelse för Kundens avsedda användning av Applikationen. Mymo är vidare inte ansvarig för fel orsakade av:
a) ändringar eller ingrepp i Tjänsten eller Applikationen utförda av Kunden såvida inte ändringen eller ingreppet skett i enlighet med Mymos instruktion,
b) angrepp av virus eller andra utifrån kommande angrepp, såvida Mymo förfarit fackmannamässigt för att skydda Tjänsten mot sådana angrepp, och
c) annan omständighet som Kunden eller tredje part ansvarar för eller som annars är utom Mymos kontroll.
12. Betalning m.m.
12.1 För Tjänsten debiterar Mymo Kunden anslutningsavgift i samband med Avtalets ingående enligt offert eller överenskommelse.
12.2 Mymo har rätt att från och med nytt kalenderår en gång per år ändra samtliga avgifter i överensstämmelse med förändringen enligt Statistiska Centralbyråns IT-konsultindex, om inte annat framgår av Avtalet. 2014 års index skall utgöra grund för beräkning.
12.3 Vid beställning av Tjänsten ska Kunden uppge de Moduler de har för avsikt att nyttja. Kunden kan när som helst under avtalstiden ansluta nya Moduler.
12.4 För varje Användare eller Enhet som ansluts till Tjänsten ska Kunden till Mymo utge en månatlig licensavgift, beroende på det totala antalet Användare och/eller Enheter av Tjänsten som Kunden vid har anslutit till Tjänsten respektive månad. Vid tillkommande Användare/Enheter under Avtalets giltighetstid är licensavgiften föremål för justering med belopp motsvarande ökningen. Kunden ska löpande utan dröjsmål rapportera förändringar i antalet Användare av Tjänsten.
12.5 Mymo äger rätt att fakturera Kunden licensavgifter månadsvis i förskott för Tjänsten samt brukaravgift för de Moduler som Kunden avtalat om att nyttja. Brukaravgiftens storlek beror på Kundens omfattning avseende användningen av Tjänsten och på antal Enheter som anslutits därtill.
12.6 För det fall ytterligare Användare eller Enhet ansluts under innevarande kalenderår, innebärande att Kunden har att erlägga en högre månatlig licensavgift och/eller brukaravgift för Moduler, äger Mymo rätt till ersättning för mellanskillnaden från dagen då Användare eller Enhet ansluts.
12.7 Om Mymo förorsakas merarbete eller merkostnader på grund av omständigheter som Kunden ansvarar för ska Kunden ersätta Mymo för sådant merarbete och sådan merskada enligt Mymos vid var tid gällande prislista.
12.8 Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum.
13. Dröjsmålsränta och kontaktsbrott
13.1 Vid Kundens betalningsdröjsmål enligt Avtalet utgår dröjsmålsränta enligt lag.
13.2 Är Kunden i dröjsmål med betalning och har Mymo skriftligen anmodat Kunden att betala förfallet belopp, får Mymo avbryta fortsatt tillhandahållande av Tjänsten 30 dagar efter skriftlig underrättelse därom till Kunden med hänvisning till denna punkt.
13.3 Part är skyldig att ersätta skadelidande Part skada som uppstår på grund av Parts kontraktsbrott med de begränsningar som framgår av ansvarsbegränsningarna i punkt 10 och punkt 14.
14. Ansvarsbegränsning
14.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom Befriande Omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan Befriande Omständighet.
14.2 Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra Parten därom. Vid försenad underrättelse har den andra Parten rätt till ersättning för skador som hade kunnat undvikas.
14.3 Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har Part rätt att häva avtalet om fullgörandet av väsentlig förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.
14.4 Skulle skadeståndsansvar uppstå ska, utom i fall som avses i punkt 7.5 eller punkt 9 och såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, Parts skadeståndsansvar per kalenderår vara begränsat till ett sammanlagt belopp om 15 % av årsavgiften för berörd Tjänsten i fråga. Part ansvarar dock, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger eller avseende Kundens ansvar enligt punkt 7.5, inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada eller förlust inklusive andra Partens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje part. Mymo ansvarar dock inte för förlust av data utom vad avser sådan förlust av data som orsakats av Mymos försumlighet att utföra säkerhetskopiering eller lagring enligt Specifikation för Tjänsten.
14.5 Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa krav på skadestånd till Mymo senast inom sex (6) månader från skadetillfället.
15. Personuppgifter
15.1 Kunden är ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Avseende personuppgifter som behandlas inom ramen för Tjänsten är Kunden personuppgiftsansvarig och Mymo personuppgiftsbiträde. Mymo förbinder sig att bara behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och Kundens skriftliga instruktioner. Mymo ska vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits. Använder Mymo underleverantör som behandla personuppgifter ska Mymo som ombud för Kunden underteckna avtal med underleverantören enligt vilken
underleverantören som personuppgiftsbiträde åtar sig att gentemot Kunden följa vad som anges i denna punkt 15.1.
15.2 Om tillhandahållande av Tjänsten innebär att personuppgifter i Kundens Data kommer att överföras till ett land utanför EU/EES ska Mymo tillse att aktuell underleverantör undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till registerförare i tredje land och att Mymo ska ha rätt att som ombud för Kunden underteckna det avtalet.
16. Säkerhet
16.1 Mymo ska följa tillfredställande säkerhetsföreskrifter enligt godtagbar branschstandard. Mymo äger efter Avtalets träffande ändra gällande säkerhetsföreskrifter enligt bestämmelserna i punkt 3.4.
17. Sekretess
17.1 Parterna är medvetna om att det inom ramen för Avtalet har utbytts och kan komma att utbytas information Parterna emellan som är av konfidentiell natur. Part förbinder sig att utan begränsning i tiden inte för tredje part avslöja konfidentiell information, som erhållits i samband med Avtalet. Med konfidentiell information avses i Avtalet varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller icke, med undantag för
a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom informationsmottagarens brott mot innehållet i Avtalet;
b) upplysning, som informationsmottagaren kan visa att denne redan kände till innan han mottog den från informationsgivaren;
c) upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga från tredje part utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.
I fall som avses under c) ovan har dock informationsmottagaren ej rätt att avslöja för utomstående att samma upplysning även mottagits från den informationsgivaren enligt Avtalet.
Part ska tillse att sekretess enligt ovan iakttas av personal genom sekretessförbindelse eller andra lämpliga åtgärder. Part ansvarar även för att anlitad underleverantör samt dess anställda som berörs av Avtalet undertecknar sekretessförbindelse av motsvarande innehåll och till förmån för den andra Parten.
18. Avtalstid och uppsägning
18.1 Avtalet är giltigt från Startdagen och löper därefter tillsvidare (”Avtalstiden”) med en uppsägningstid om tre (3) månader. Uppsägningen av Avtalet ska ske skriftligen. Med Startdag avses den dag Kunden registreras för Tjänsten och godkänner villkor för användning enligt Avtalet.
18.2 Endera Part äger rätt att, utöver vad som särskilt anges i Avtalet, omedelbart säga upp avtalet om:
a) den andra Parten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt detta Avtal och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, ställd till andra Parten med hänvisning till denna punkt, har vidtagit rättelse, eller
b) den andra Parten försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses ha kommit på obestånd.
18.3 Den uppsägande Parten har rätt att säga upp Avtalet till i uppsägningen angiven tidpunkt, dock senast till upphörande tre (3) månader från uppsägningen. Uppsägningen skall ske skriftligen för att vara gällande.
18.4 Motsvarande uppsägningstid ska tillämpas för det fall uppsägande Parten vill säga upp enskilda Moduler eller ta bort Enhet eller Användare från Tjänsten.
19. Avtalets upphörande
19.1 Vid Avtalets upphörande gäller följande. För det fall Kunden skriftligen begär att Mymo medverkar eller på annat sätt är Kunden behjälplig vid sådant förfarande som avses i punkt 20 nedan, ska Mymo som tilläggstjänst assistera Kunden alternativt ny tjänsteleverantör i överförande av Kundens Data till en ny tjänst som motsvarar Tjänsten. Vid utförande av arbete under denna punkten 19, äger Mymos rätt till ersättning vid avveckling och vid flytt av Kundens Data enligt timtaxa om 890 kr. exkl. moms. Detta pris gäller till och med den 31 december 2015. För efterföljande år äger Mymo rätt att justera priset i förhållande till förändringen i Konsumentprisindex, där 2014 års index skall utgöra grund för beräkning.
20. Avveckling av samarbete
20.1 Vid Avtalets upphörande ska kopia av Kundens Data och Kundens Programvara, när så är tillämpligt, utan oskäligt dröjsmål återlämnas till Kunden och de delar som finns elektroniska ska, om Kunden så önskar och i skälig omfattning, överlämnas i elektroniskt skick enligt Kundens instruktioner. Leverantören ska efter överföringen av Kundens Data radera eller anonymisera Kundens Data.
21. Support
21.1 För det fall Kunden önskar support av Mymo under Avtalstiden ska Parterna träffa separat överenskommelse därom, angivande under vilka tider support tillhandahålls samt den ersättning Mymo tillhandahåller supporttjänster till enligt separat skriftlig överenskommelse.
22. Övrigt
22.1 Avtalet får inte överlåtas utan den andra Partens godkännande.
22.2 Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna.
22.3 Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i Avtalet.
22.4 Skulle någon bestämmelse i Avtalet befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts utbyte av eller prestation enligt avtalet, skälig jämkning i Avtalet ske.
23. Tillämplig lag m.m.
23.1 På Avtalet ska tillämpas svensk rätt. Tvist i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras av allmän domstol, där Göteborgs tingsrätt ska vara första instans.